Anasayfa / ÇEVRE İL VE İLÇELER / Belediye’den ‘peşkeş’ iddiasına cevap!
belediyeden-peskes-iddiasina-cevap

Belediye’den ‘peşkeş’ iddiasına cevap!

Belediye’den ‘peşkeş’ iddiasına cevap! Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Milat Gazetesi’nin iddialarına cevap verildi.

Belediye’den ‘peşkeş’ iddiasına cevap! Kategori: Çevre İl ve İlçeler. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Milat Gazetesi’nin iddialarına şu cevap verildi: “Milat Gazetesi’nin Kurumumuza Yönelik İthamlarına Cevabımızdır.

14 Şubat 2019 tarihli Milat Gazetesi manşetinde yer alan “Seçim Öncesi Ne İş” başlıklı haber ile 15 Şubat 2019 tarihli Milat Gazetesi manşetinde yer alan “Peşkeş İddiası” başlıklı haberlerde Büyükşehir Belediyemiz tarafından 28 Şubat 2019 tarihinde ihalesi yapılacak “İmtiyaz Devri Yapmak Ve Mülkiyeti İdareye Ait Araziler Üzerinde 29 Yıllığına İrtifak Hakkı Tesis Etmek Suretiyle Entegre Katı Atık Yönetimi Tesislerinin Yapımı Ve İşletilmesi İşi” ihalemiz konu edilerek yapılacak ihale ile ilgili kamuoyuna yanlış bilgiler verilerek tarafımıza suçlamalarda bulunulmuştur.

Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılacak ihale ile ilgili doğru bilgiler şöyledir;

Büyükşehir Belediyemiz tarafından 28 Şubat 2019 tarihinde yapılacak “İmtiyaz Devri Yapmak Ve Mülkiyeti İdareye Ait Araziler Üzerinde 29 Yıllığına İrtifak Hakkı Tesis Etmek Suretiyle Entegre Katı Atık Yönetimi Tesislerinin Yapımı Ve İşletilmesi İşi” ihalesi;

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisimizin Kararı ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesi 1. fıkrası (a) bendi, 15. maddesi 1. fıkrası (g) bendi ve 15. maddesi 3. Fıkrasına göre Danıştay’ın görüşü ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kararıyla imtiyaz devri yapmak ve 18. maddesi 1. fıkrası (e) bendi gereğince üzerinde 29 yıllığına irtifak hakkı tesis etmek suretiyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre yapılacaktır.

5393 sayılı Belediye Kanununun “Belediyenin yetkileri ve imtiyazları” başlıklı 15. maddesi 1. fıkrası (g) bendi ile; “Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak” yetkisi belediyeleri verilmiş olup, 3. Fıkrası ile de bu hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilme yetkisi de belediyelere verilmiştir.

Ancak söz konusu tesislerin tarafımızca, mülkiyeti Belediyemize ait araziler üzerinde irtifak hakkı tesis etmek suretiyle yaptırılması öngörüldüğünden yine 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi 1. fıkrası (e) bendi;

“Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.” Hükmü gereğince Belediye Meclisi Kararı ile ihale süreci 29 yıl olarak belirlenmiştir.

Büyükşehir Belediyemiz tarafından 29 yıl boyunca gelecek Belediye Yönetimlerinin de tesisin denetim ve kontrolünü ellerinde bulundurmaları düşünülerek tesislerin hem yapımı hem de işletilmesini içeren 29 yıllık sözleşme sürecinde Yüklenici tarafından yapılacak her şey Belediyenin yazılı onayı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yazılı onayına bağlanmıştır. Belediyenin izni olmadan Yüklenicinin hiçbir şey yapması mümkün değildir.

Kaldı ki ihalemiz yasa doğrultusunda Danıştay’ın görüşü ve İçişleri Bakanlığı’nın kararına tabi olup, İhale yapıldıktan sonra İdaremiz ve ihale üzerine kalan Yüklenici tarafından parafe edilecek ihale dosyası onay için İçişleri Bakanlığı yerine görevlerinin devredildiği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ve Danıştay Başkanlığına gönderilecektir.

İhale dosyamız Danıştay tarafından uygun bulunduğu ve Bakanlık tarafından onaylandığı taktirde Yüklenici ile sözleşme imzalanacaktır. Bu onayın da yaklaşık 1 yıllık bir süreç alacağı tahmin edilmektedir.

İhale dosyası onayı dışında, 29 yıl boyunca ihale kapsamında yapılacak bütün işler ile kurulacak bütün tesisler de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onayına tabidir. Yüklenicinin Bakanlık tarafından onaylanmayan hiçbir işlemi yapması mümkün değildir.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak hizmet vermeye başladığımız 2014 yılı Nisan ayından beri, ilimiz genelindeki katı atık düzenli depolama alanı yetersizliği ve düzensiz (43 adet vahşi saha) depolama alanlarında yaşanan sıkıntılar ile Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelikle tarafımıza verilen görev ve sorumluluklar doğrultusunda; atıkların geri dönüşümünü sağlamak, atıklardan elektrik ve ısı enerjisi, kompost, alternatif yakıt vb. ürünler elde etmek suretiyle depolama alanına giden atık miktarını azaltmak amacıyla Büyükşehir Belediyemiz tarafından Entegre Katı Atık Yönetimi Tesisleri’nin kurulması için gerekli çalışmalara başlanmıştır.

Bunun için kamulaştırma, tahsis, izin, imar planı yapımı, gerekli kurum görüşlerinin alınması, meclis kararlarının alınması, ülkemizdeki örnek tesislerin gezilerek görülmesi, bu tesislere ait ihale dosyalarının temin edilerek incelenmesi ve bilgi alınması,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile görüşülerek Bakanlığın istek ve yönlendirmeleri doğrultusunda gerekli şartnamelerin ve ihale dosyalarının hazırlanması, İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından Entegre Katı Atık Yönetimi Tesislerine yönelik fizibilite raporu hazırlanması, TRAKYA Kalkınma Ajansı ile “Tekirdağ İli Tarımsal ve Hayvansal Atık Potansiyelinin Belirlenmesi” gibi bu işle bağlantılı birçok çalışmalar yapılmıştır.

“Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik” gereğince bütün belediyeler 2023 yılına kadar düzenli depolama alanlarına giden biyobozunur atık miktarlarını azaltmakla, buna yönelik çalışmaları yapmakla yükümlüdürler.

Mevcut düzenli depolama sahasında yaşanan sıkıntılar hepimizin sıkıntılarıdır. Zaten amacımız bu sıkıntıları gidermek üzere daha sağlıklı ve modern tesislerin kurulmasını sağlayarak bugüne kadar sadece depolama yöntemiyle bertaraf edilmeye çalışılan atıkların yarattığı sorunlara, 29 yıl boyunca halkımıza hiçbir yük getirmeden çözüm bulmak ve 29 yıl boyunca göreve gelecek yerel yönetimlerin katı atıkla ilgili hiçbir sorun yaşamamalarını sağlamaktır.

Bu nedenle de tarafımızca hazırlanmış olan ihale, ilimizde oluşan atıkların özellikleri ve tüm Tekirdağ halkının çıkarları dikkate alınarak ülkemizde bugüne kadar hazırlanmış en ağır şartlara sahip ihaledir.

Entegre Katı Atık Yönetimi Tesisleri’nin kurulmasına yönelik gerekli ihaleye çıkabilme şartlarının oluşması üzerine Büyükşehir Belediye Meclisimizin kararı doğrultusunda, 2018 yılında önce 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait araziler üzerinde 29 yıllık İrtifak Hakkı Tesis etmek üzere Temmuz ve Ekim aylarında yapılan 2 ihale,

1 inci ihaleye katılım olmaması, 2’nci ihaleye katılan (tek firma katılmıştır) firmanın dosyasında eksik belge olması nedeniyle iptal edilmiş olup, yine Büyükşehir Belediye Meclisimizin kararı ile 3’üncü ihalenin 29 yıllığına İmtiyaz Devri yapmak suretiyle yapılmasına karar verilmiştir. İhale tarihimiz 28 Şubat 2019’dur.

İlimizde oluşan katı atıklar konusunda 5 yıldır yaptığımız çalışmalar ve verdiğimiz mücadeleler bilinmeden, işin teknik ve yasal yükümlülükleri göz ardı edilerek sadece siyasi nedenlerle suçlamalarda bulunulması tarafımıza yapılmış büyük bir haksızlıktır.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur .

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Cevapla

Hakkında admin

2008'den beri Lüleburgaz'dan Haberiniz Var.